การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนและจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2566 กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ กำหนดให้มีการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนและจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ตามกรอบปฏิรูปการศึกษา เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และเป็นไปตามมาตรฐานที่โรงเรียนกำหนด


โดย :   อัพเดทข้อมูลลาสุด : 2023-08-18 19:04:34