กิจกรรม “หลอมรวมใจด้วยสายใยคุณธรรม ปีการศึกษา 2565” ม.1

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายประเสริฐ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

พร้อมด้วยฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน และครูที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้น ม.1 จัดกิจกรรม “หลอมรวมใจด้วยสายใยคุณธรรม ปีการศึกษา 2565” เพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ก่อนเปิดภาคเรียน

 

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย

ครั้งที่ 3 นางสาวปัทมาวรรณ แก้ววิเชียร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

          นางสาวพิรญาณ์ ทองนุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครั้งที่ 1 นางสาวศศิวิมล เทพคง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

รายละเอียดคลิก


โดย : Admin  อัพเดทข้อมูลลาสุด : 2022-05-10 12:38:06