ประวัติโรงเรียนสัญลักษณ์โรงเรียนผู้บริหารวิสัยทัศน์โรงเรียนอำนาจหน้าที่โรงเรียนเพลงโรงเรียนแผนผังโรงเรียนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโครงสร้างสถานศึกษา


        ชื่อสถานศึกษา  : โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 

        ประวัติการก่อตั้ง

        โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์  เดิมชื่อ  โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยาคม " เกียรติวสุนธราภิวัฒก์" เป็นโรงเรียนรัฐบาล สังกัดกองการมัธยมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ประจำอำเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  11  มิถุนายน  2516  เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา  ครั้งแรกเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( มศ.1)  จำนวน  2  ห้องเรียน

มีนักเรียน  90  คน  เป็นนักเรียนชาย  57  คน  นักเรียนหญิง 33  คน  โดยอาศัยศาลาการเปรียญของวัดเทพมงคล  ตำบลควนเกย  อำเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้ให้นายสมมาศ  เกิดมณี  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่และอำเภอร่อนพิบูลย์ ได้จัดครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด มาช่วยทำการสอนจำนวน  3  คน ต่อมาทางจังหวัดได้บรรจุแต่งตั้งครูใหม่มาให้  จึงส่งครูที่มาช่วยกลับสังกัดเดิม

        พ.ศ.2518  โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนหลังที่ 1 แบบ 216 จำนวน 4 ห้องเรียน  ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว30 เมตร เป็นเงิน 480,000  บาท  ได้ย้ายนักเรียนมาเรียน  ณ  สถานที่ใหม่  ซึ่งเป็นสถานที่ที่นายเกียรติ  วสุนธราภิวัฒก์ บริจาคที่ดินให้เป็นเนื้อที่  42  ไร่  2  งาน  คิดเป็นเงิน  225,000  บาท

        พ.ศ. 2525  ต่อมา กระทรวงศึกษาได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การตั้งชื่อ โรงเรียนตามที่กรมสามัญกำหนด  เป็น  โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์  ตั้งแต่วันที่  17  กุมภาพันธ์  2525  สำนักงาน ก.ค. ได้อนุมัติการกำหนดตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน "ผู้อำนวยการโรงเรียน" ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์  2525

        ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียน ม.ต้น  จำนวน  9 – 9 – 9  ห้องเรียน และนักเรียน ม.ปลาย   4 -  4 -  4  ห้องเรียน  รวมทั้งหมด  มี 39  ห้องเรียน  มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  1,244  คน  โดยแยกเป็นนักเรียน    หญิง 723 คน และนักเรียนชาย  521   คน  ครู  จำนวน  77  คน ลูกจ้างประจำ  6  คน


สถานที่ตั้ง 

        ตั้งอยู่เลขที่  758  หมู่ที่  13  ถนนร่อนพิบูลย์- เขาชุมทอง ตำบลร่อนพิบูลย์อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  รหัสไปรษณีย์  80130 โทรศัพท์  075-449104  โทรสาร 075-336075 e-mail : ronpiboon2558@gmail.com website:  http://www.rbk.ac.th.  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา  เขต 12 เนื้อที่ 42 ไร่ 2 งาน  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    เขตพื้นที่บริการ  1.  อำเภอร่อนพิบูลย์ ได้แก่  ตำบลร่อนพิบูลย์ ควนเกย  ควนชุม  ควนพัง และตำบลหินตก หมู่ที่ 5-7     2.  อำเภอจุฬาภรณ์    ได้แก่  ตำบลจุฬาภรณ์  และตำบลควนหนองคว้า ที่
รายการ
เอกสาร

อัพเดทข้อมูลลาสุด : 2023-09-30 16:26:08