ประวัติโรงเรียนสัญลักษณ์โรงเรียนผู้บริหารวิสัยทัศน์โรงเรียนอำนาจหน้าที่โรงเรียนเพลงโรงเรียนแผนผังโรงเรียนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโครงสร้างสถานศึกษา

เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ (ร.ก.)

จังหวัดนครศรีธรรมราช


ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

นามเด่นชัดประวัติเป็นมา

เพื่อนักเรียนหญิงชายใฝ่วิชา

มุ่งส่งเสริมปัญญาอารีย์


เปรียบเหมือนเป็นเช่นเบ้าหลอมเยาวชน

สร้างบุคคลให้เป็นคนดี

ปณิธานคือความสามัคคี

เพื่อศักดิ์ศรีเปรมปรีดิ์กมล


คติพจน์เรียนดีมีวินัย

พลานามัยสมบูรณ์ทั่วทุกคน

รักช่วยเหลือเกื้อกูลชุมชน

พลีชีพตนรวมใจไพบูลย์


สื่อสัมพันธ์คือม่วงขาวสกาวตา

ชาวประชาศรัทธาเกื้อกูล

ขนานนามโรงเรียนร่อนพิบูลย์

เกียรติวสุนธราภิวัฒก์


(ซ้ำ ทั้งหมด)


คติพจน์เรียนดีมีวินัย

พลานามัยสมบูรณ์ทั่วทุกคน

รักช่วยเหลือเกื้อกูลชุมชน

พลีชีพตนรวมใจไพบูลย์


สื่อสัมพันธ์คือม่วงขาวสกาวตา

ชาวประชาศรัทธาเกื้อกูล

ขนานนามโรงเรียนร่อนพิบูลย์

เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ฟังเพลงที่
รายการ
เอกสาร

อัพเดทข้อมูลลาสุด : 2023-09-30 17:50:56