เผยแพร่ผลงานที่
รายการ
เอกสาร
1
ครูชาลินี สุทธิเดช : หัวข้อ การเผยแพร่ผลงาน : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ ด้วยโปรแกรม Google Site ตามแนวทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้ เรื่อง การแปลงข้อมูลให้เป็นภาพ รายวิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
Google Site และผลงานนักเรียน.png
2
ครูณิชากร เส้งสุย : การบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะความสามารถในการใช้เทคโนโลยี โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (ITBL) ร่วมกับ NICHA model ในรายวิชาการออกแบบและวิทยาการคำนวณ 3 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
best.pdf
3
ครูรติชา ศรีโรจน์ : การบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยใช้กิจกรรม การเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) ร่วมกับ RATI Model เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
best-practice-raticha.pdf
4
รองผู้อำนวยการจักรพันธุ์ จันทร์ประสิทธิ์ : การประเมินโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
บทคัดย่อการประเมินโครงการส่งเสริมพัฒนาร.pdf

อัพเดทข้อมูลลาสุด : 2023-09-30 15:32:50