การเปิดเผยข้อมูลหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลผลการประเมินตนเอง SARการเปิดเผยข้อมูล ปีงบประมาณ 2566แบบประเมินของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่
รายการ
เอกสาร
1
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2565
SAR-2565-รวมเล่ม-ส่ง-E-SAR.pdf
2
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2564
Sar-2564.pdf
3
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2563
SAR-ปีการศึกษา-2563-รวมเล่ม.pdf

อัพเดทข้อมูลลาสุด : 2023-09-22 16:34:12