การเปิดเผยข้อมูลหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลผลการประเมินตนเอง SARการเปิดเผยข้อมูล ปีงบประมาณ 2566แบบประเมินของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

 • ช่องทางการร้องเรียนด้วยตนเอง 
       โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
 • ร้องเรียนทางไปรษณี
       758 หมู่ 13 ต.ร่อนพิบูลย์ อ. ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
 • ร้องเรียนทางโทรศัพท์
       075-449-104
 • ร้องเรียนทาง E-mail
       ronpiboon2558@gmail.com
 • ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
          ขั้นตอนที่ 1 ศูนย์ประสานงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่อง  ทางการร้องเรียนต่างๆ ในข้อที่ 1
          ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการคัดแยกประเภทเรื่องร้องเรียน วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
          ขั้นตอนที่ 3 สรุปความเห็นเสนอและจัดทำหนังสือถึงผู้อำนวยการโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ พิจารณาลงนาม
          ขั้นตอนที่ 4 ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ หรือเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
          ขั้นตอนที่ 5 แจ้งผู้ร้องเรียน (กรณีมีชื่อ/ที่อยู่/หน่วยงาน ชัดเจน) ทราบเบื้องต้นภายใน 15 วัน
          ขั้นตอนที่ 6 เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานรับเรื่องราว/ร้องทุกข์ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์รับรายงานและติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
          ขั้นตอนที่ 7 ดำเนินการเก็บข้อมูลในแบบบันทึกเรื่องร้องเรียน เพื่อการประมวลผลและสรุปวิเคราะห์
          ขั้นตอนที่ 8 จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร (รายปี) และบันทึกจัดเก็บเรื่องเป็นข้อมูลของโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
  ที่
  รายการ
  เอกสาร

  อัพเดทข้อมูลลาสุด : 2023-09-22 14:44:15