การเปิดเผยข้อมูลหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลผลการประเมินตนเอง SARการเปิดเผยข้อมูล ปีงบประมาณ 2566แบบประเมินของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ที่
รายการ
เอกสาร
1
O1 - โครงสร้าง
01ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน.pdf
O1 โครงสร้างการบริหารโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์.pdf
2
O10 - นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล.pdf
3
O11 - แผนดำเนินงานและการใช้ งบประมาณประจำป
0 011 เทอม 1 66 ใช้11.pdf
O 011.pdf
4
O12 - รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานและการใช้ งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
O012.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน.pdf
5
O13 - รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565
013_1. รายงานผลการดำเนินงาน 2_2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
013_2 . รายงานผลการดำเนินงาน 1_2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
6
O14 - คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือกลุ่มบริหารวิชาการ1-66.pdf
คู่มือการวัดและประเมินผล.pdf
O14 คู่มือการปฎิบัติงานโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติ.pdf
7
O15 - คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15 - คู่มือการปฎิบัติงาน.pdf
คู่มือกลุ่มบริหารวิชาการ1-66.pdf
คู่มือการวัดและประเมินผล.pdf
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน.pdf
งานทะเบียน โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์.pdf
01-ขั้นตอนการขอ ปพ 1และ ปพ 7.pdf
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป-แก้.pdf
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน.pdf
8
O16 - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16 ข้อมูลสถิติการให้บริการ.pdf
9
O17 - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการห้องพยาบาล.pdf
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ การใช้สถานที่ฯ.pdf
ความพึงพอใจงานทะเบียน1-66.pdf
10
O18 - E –Service
O18 E-Service.pdf
ITA O18 งานสารบรรณ.pdf
ITA018 งานการเงิน.pdf
ทุนปัจจัยพื้นฐาน.pdf
ระบบ SGS.pdf
ลิงค์ sgs.pdf
11
O19 - แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
o19-แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 2566.pdf
12
O2 - ข้อมูลผู้บริหาร
O2 ข้อมูลผู้บริหาร.pdf
13
O20 - ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกวดราคาซื้อเครื่องดนตรี.pdf
doc_108003201680000000_66069100467.pdf
14
O21 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o21-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 6 เดือนแรก ปีงบ 2566.pdf
15
O22 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
o22-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 65.pdf
16
O23 - นโยบายหรือแผนการ บริหารทรัพยากรบุคคล
O23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2566.pdf
17
O24 - การดำเนินการตาม นโยบายหรือแผนการ บริหารทรัพยากรบุคคล
024 การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf
O24 แผนปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ 1-2566.pdf
O24 แผนปฏิบัติราชการ ภาคเรียนที่ 2 -2566.pdf
18
O25 - หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 - สรุปหลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล.pdf
O25 คำสั่งโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์.pdf
O25 การคำนวณอัตรากำลังข้าราชการครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ..pdf
O25 คําสั่งโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์เรื่องการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว.pdf
O25 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์ ว23.pdf
O25 ใบสมัคร.pdf
O25 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว.pdf
O25 ประกาศโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว.pdf
O25 ประกาศโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ.pdf
O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลดำเนินตามนโยบายกลุ่มบริหารงานบุคคล.pdf
19
O26 - รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ_กิจกรรม ภาคเรียนที่ 2-2565.pdf
O26 รายงานการประเมินตนเอง กลุ่มบริหารงานบุคคล ภาคเรียนที่ 2-2565.pdf
20
O27 - แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
O27-คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ร.ก..pdf
21
O28 - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
O28 - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน.pdf
22
O29 - ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
29. ข้อมูลสถิติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf
23
O3 - อำนาจหน้าที่
03 อำนาจหน้าที่.pdf
O3 คำสั่งโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์.pdf
O3 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545.pdf
24
O30 - การเปิดโอกาสให้เกิดการ มีส่วนร่วม
สั่งซื้อหนังสือ-66 ภาคี 4 ฝ่่าย แก้ไข.pdf
รายงานการประชุมการประชุมประชาพิจารณ์ 123.pdf
ระเบียบวาระการประชุม ทรงผมนักเรียน.pdf
25
O31 - ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย No gift Policy ปีงบฯ 2566.pdf
O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy.pdf
26
O32 - การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O32 แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย No gift Policy ปีงบ 2566.pdf
O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy.pdf
O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy พรบ..pdf
O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy จังหวัด.pdf
27
O33 - รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
O33-รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy.pdf
28
O34 - การประเมินความเสี่ยงการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
O34-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 66 เล่มแก้ไข.pdf
29
O35 - การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ
O35ประกาศโรงเรียนมาตรการITA ร.ก.pdf
30
O36 - แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียน ร.ก เล่ม.pdf
31
O37 - รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O37รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกั ร.ก.pdf
32
O38 - รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี
038-รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี.pdf
33
O39 - ประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
O39 ประมวลจริยธรรมครู.pdf
O39 ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2564.pdf
O39 แนวทางการประพฤติปฏิบัติตน.pdf
34
O4 - แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
04.แผนกลยุทธ์ 2563-2566.pdf
04.แผนกลยุทธ์ 2563-2566.pdf
35
O40 - การขับเคลื่อนจริยธรรม
O40 ข้อกำหนดขับเคลื่อนจริยธรรม2 (1).pdf
O40 ข้อกำหนดขับเคลื่อนจริยธรรม (1).pdf
O40 หลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ (1).pdf
O40 การจัดทำแนวปฏิบัติ 1.pdf
36
O41 - การประเมินจริยธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐ
O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ.pdf
37
O42 - มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน
O42 - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รก .pdf
38
O43 - การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน
043 เล่มรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน.pdf
39
O5 - ข้อมูลการติดต่อ
O5-ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน.pdf
40
O6 - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง.pdf
41
O7 - ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์.pdf
42
O8 - Q&A
ถาม ตอบ.pdf
43
O9 - Social Network
o9.pdf

อัพเดทข้อมูลลาสุด : 2023-09-22 15:50:05