การเปิดเผยข้อมูลหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลผลการประเมินตนเอง SARการเปิดเผยข้อมูล ปีงบประมาณ 2566แบบประเมินของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์


ที่
รายการ
เอกสาร
1
01-โครงสร้าง
O1 โครงสร้างการบริหารโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์.pdf
2
O2-ข้อมูลผู้บริหาร
O2 ข้อมูลผู้บริหาร.pdf
3
O3-อำนาจหน้าที่
03-อำนาจหน้าที่.pdf
4
O4-แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน
O4-แผนกลยุทธ 2563-2566.pdf
5
O5-ข้อมูลการติดต่อ
O5-ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน.pdf
6
O6-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560.PDF
2 พรบ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542.pdf
3 พรบ การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.2) พ.ศ.2545.pdf
4 พรบ การศึกษภาคบังคับ พ.ศ.2545.pdf
5 พรบ คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546.pdf
6 พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546.pdf
7 พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉ 2) พ.ศ.2553.pdf
8 พรบ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ3) พ.ศ.2553.pdf
9 พรบ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546.pdf
10 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.PDF
11 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ (ฉ.2) พ.ศ.2561.PDF
12 คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคขอ.PDF
13 พรบ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ.2553.pdf
14 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พศ2551-2554.pdf
15 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2551-2557.PDF
16 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559.pdf
17 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ษศ.2560.PDF
18 คำสั่ง สพฐ ที่1499 2555 เรื่องมอบอำนาจการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ สั่ง ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2555.pdf
19 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550.pdf
20 แนวทางดำเนินงานตามระเบียบว่าด้วยการขยายชั้นเรียน 2553.pdf
21 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561.PDF
22 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น.pdf
23 ประกาศ สพฐ การกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา...pdf
7
O7-ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์.pdf
8
O8-Q&A
ถาม ตอบ.pdf
9
O9-Social Network
o9.pdf
10
O10-แผนการดำเนินงาน ประจำปี
เล่มแผนปฏิบัติการ 64 เทอม-2.pdf
เอกสารจัดทำแผนปฏิบัติการ-ปีการศึกษา-1-2565.pdf
11
O11-รายงานกำกับติดตาม
O11-ร.ก.-รายงานกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน.pdf
011-ตารางการกำกับ-ติดตามการดำเนินงานประจำปี-รอบ-6-เดือน (1).pdf
12
O12-รายงานผลการ ดำเนินงานประจำปี
O12.pdf
13
O13-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O13มาตรฐานการให้บริการ กลุ่มบริหารงานบุคคล.pdf
คู่มือปฏิบัติงานงบประมาณ.pdf
คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ เล่ม.pdf
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป .pdf
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน.pdf
คู่มือกลุ่มบริหารวิชาการ1-65.pdf
14
O14-คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการ
คู่มือการวัดและประเมินผล.pdf
ขั้นตอนการขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษา.jpg
15
O15-ข้อมูลเชิงสถิติการ ให้บริการ
สรุปการใช้ห้องรายเดือน.pdf
สถิติการบริการงานทะเบียนวัดผล.pdf
ตารางแสดงจำนวนผู้ใช้บริการงานแนะแนวโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์.pdf
สถิติการใช้บริการห้องพยาบาลปีงบประมาณ 2565.pdf
16
O16-รายงานผล การสำรวจ ความพึงพอใจ การให้บริการ
สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ (1).pdf
แบบสรุปรายงานความพึงพอใจการใช้ห้อง.pdf
ครู-ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริหารงานวิชาการ.pdf
17
O17-E-Sevice
ขั้นตอนการชำระเงินแบบออนไลน์.pdf
ระบบ SGS.pdf
ระบบ My office.pdf
ระบบ E-filling.jpg
ระบบ Krungthai Corporate Online.jpg
18
O18-แผนการใช้จ่ายงบประมาณงบประมาณประจำปี
เล่มแผนปฏิบัติการ 64 เทอม-2.pdf
เอกสารจัดทำแผนปฏิบัติการ-ปีการศึกษา-1-2565.pdf
19
O19-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
011-ตารางการกำกับ-ติดตามการดำเนินงานประจำปี-รอบ-6-เดือน.pdf
20
O20-รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
020.pdf
21
O21-แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
01 แผนการจัดซื้อหรือจ้าง ประจําปีงบประมาณ 2565.pdf
02 แผนการจัดซื้อหรือจ้าง ประจําปีงบประมาณ 2565.pdf
22
O22-ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
23
O23-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อวัสดุประจำเดือน.pdf
24
O24-รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
O24-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ2564.pdf
25
O25-นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
025-นโยบายการบริหารทรัพยากร.pdf
26
O26-การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
026-การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf
27
O27-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O27การพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษา.pdf
O27คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง (PA) ตำแหน่งครู.pdf
O27คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง (PA) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา.pdf
O27แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์ ว23.pdf
O27หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf
คําสั่งโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์เรื่องการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว.pdf
ใบสมัคร.pdf
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว.pdf
ประกาศโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว.pdf
ประกาศโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ.pdf
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลดำเนินตามนโยบายกลุ่มบริหารงานบุคคล.pdf
28
O28-รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี
O28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี.pdf
รายงานประเมินตนเอง-กลุ่มบริหารงานบุคคล.pdf
29
O29-แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ
O29-คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ร.ก..pdf
30
O30-ช่องทางการแจ้งเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน.pdf
31
O31-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลสถิติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รก.pdf
32
O32-ช่องทางการรับฟังความ คิดเห็น
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น.pdf
33
O33-การเปิดโอกาสให้เกิดการมี ส่วนร่วม
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม.pdf
34
O34-เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร.pdf
ประกาศ เจตนาสุตจริต upload.pdf
35
O35-การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
o35.pdf
36
O36-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 65 ร.ก.pdf
37
O37-การดำเนินการเพื่อ จัดการความเสี่ยงการ ทุจริต
O37 ผลผการดำเนินการประเมินความเสี่ยงประจำปี 65 เล่ม.pdf
38
O38-การเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
O38 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร 1.pdf
39
O39-แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รก.pdf
40
O40-รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการป้องกันการ ทุจริตรอบ 6 เดือน
O 40 กำกับติดตามการทุจริต.pdf
41
O41-รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
O 41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต.pdf
42
O42-มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในสถานศึกษา รก เล่ม.pdf
43
O43-การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในสถานศึกษา รก.pdf

อัพเดทข้อมูลลาสุด : 2023-09-22 14:24:05