การเปิดเผยข้อมูลหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลผลการประเมินตนเอง SARการเปิดเผยข้อมูล ปีงบประมาณ 2566แบบประเมินของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่
รายการ
เอกสาร
1
06_1 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553.pdf
06_2 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562.pdf
06_3 พรบ.ระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม.pdf
06_4 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551.PDF
06_5 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553.PDF
06_6 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562.pdf
06_7 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540.pdf
06_8 พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562.PDF
06_9 พ.ร.บ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม.PDF
06_10 พ.ร.บ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562.pdf
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560.pdf
2.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม.pdf
6.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม.pdf
10.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉ 2.pdf
11.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉ3.pdf
12.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉ4.pdf
13.พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖.pdf
14.พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕.pdf
16.พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒.pdf

อัพเดทข้อมูลลาสุด : 2023-09-22 14:14:01